Photo Album

The President appoints the Commissioner General of Taxation

23 May 2024

Related Articles

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
23 މޭ 2024, ޚަބަރު
The President appoints the Commissioner General of Taxation of the Maldives Inland Revenue Authority
23 May 2024, Press Release