Photo Album

The President meets with the members of L. Kunahandhoo Island Council and WDC

11 April 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ކުނަހަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC members of L. Kunahandhoo Island to discuss pressing issues for the island
11 April 2024, Press Release