Photo Album

The President meets with the M. Mulah Island Council and WDC members

06 March 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މ. މުލަކު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with Meemu Mulah Island Council and WDC to discuss their needs and concerns
06 March 2024, Press Release