Photo Album

The President meets with M. Mulah Island's residents

06 March 2024

Related Articles

މުލަކަތޮޅު މުލަކުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President commits to dedicating all necessary efforts to establishing a hospital on Mulah Island of Mulaku Atoll
06 March 2024, Press Release