Photo Album

President meets with staff members of the President’s Office

21 November 2023

Related Articles

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަމާޒުގައި، އަދި ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
21 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު