Photo Album

The President inaugurates multiple developmental projects in H.A. Utheemu Island

02 August 2023

Related Articles

The President inaugurates completion of infrastructure development projects on H.A. Utheemu Island
02 August 2023, Press Release
ހއ. އުތީމު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަލަށް އިތުރުކުރި ބައި އަދި އެރަށު ޣާޒީ ބަންޑާރައިން ސްކޫލުގައި އިމާރާތް ކުރި 4 ކްލާސްރޫމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު