Photo Album

The Vice President attends graduation ceremony of 35th Police Initial Training Course

01 August 2023

Related Articles

ޤައުމުގައި ތަރައްޤީއާ އަމާންކަމާ ތަހުޒީބު ބޭނުންވާނަމަ އެންމެން އެކުގައި އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The Vice President calls for collaboration to achieve progress, peace, and prosperity
01 August 2023, Press Release