Photo Album

The First Lady attends IVF Fund awarding ceremony hosted by Fertility Support Community

31 July 2023

Related Articles

ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަކީ، ދުރާލައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The First Lady advocates for prioritising lifestyle changes to address maternal health issues
31 July 2023, Press Release