Photo Album

The First Lady participates in Kangaroo Kids International Preschool graduation ceremony

15 June 2023

Related Articles

ކުޑަކުދިންގެ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ ހުރިހާފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ރަނގަޅު ނަމޫނާދައްކައިދޭ ބަޔަކަށް ވެދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެދިވަޑައިގެންފި
15 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The First Lady highlights role of parents and guardians in instilling positive values
15 June 2023, Press Release