Photo Album

The President signs a book of condolences for the late Abdulla Jameel (O.D.R.I.)

13 June 2023

Related Articles

އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް (ނ.ޢ.ޢ.ވ)ގެ ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަރްޙޫމްގެ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާންތައް އައު ކުރައްވައި ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The President meets the family of the late Abdulla Jameel
13 June 2023, Press Release