Photo Album

The First Lady visits “Fiyavathi” shelter with the Seychellois First Lady

12 June 2023

Related Articles

The First Lady visits the Fiyavathi shelter with her Seychellois counterpart
12 June 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ސޭޝެލްސްގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި އެކު ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު