Photo Album

The Vice President attends launch of health sector ICT infrastructure strengthening project

11 June 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ޞިއްޙީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުން" މަޝްރޫޢު އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
11 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The Vice President launches the healthcare sector ICT infrastructure strengthening project
11 June 2023, Press Release