Photo Album

The President meets council and WDC of G.A. Dhaandhoo Island

24 December 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި
24 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets with island council and WDC members of G.A. Dhaandhoo Island: Members note substantial developmental progress under this administration
24 December 2022, Press Release