Photo Album

The President visits G.A. Dhaandhoo Island

23 December 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ދާންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ދާންދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
23 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު