Photo Album

The President visits Fisheries Expo is G.Dh. Faresmaathodaa Island

11 December 2022

Related Articles

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި "މަސްވެރިކަމުގެ އެކްސްޕޯ 2022" ގެ ނަމުގައި މައުރަޒެއް ބާއްވައިފި
11 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The administration holds a Fisheries Expo in G.Dh. Faresmaathodaa Island to mark Fishermen's Day
11 December 2022, Press Release