Photo Album

The President meets fishermen community of G.Dh Faresmaathodaa Island

11 December 2022

Related Articles

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މިހާރުހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މިފެށޭއަހަރުގެ މެދަކާއި ހަމައަށް ހައްލުކުރެެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The main challenges facing the fisheries sector will be resolved mid-2023, says the President
11 December 2022, Press Release