Photo Album

The President meets Island Council and WDC of G.Dh. Faresmaathodaa

11 December 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރަށުގެ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭކަން ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާފައި
11 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets with the council and WDC members of G.Dh. Faresmaathodaa Island: Members emphasise support of government offices and institutions
11 December 2022, Press Release