Photo Album

The Vice President launches "Geveshi Gulhun" children’s book series

29 November 2022

Related Articles

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އުފާވެރި ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުމުގައި އޮތް ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The administration is working towards removing barriers to building happy families, says the Vice President
29 November 2022, Press Release