Photo Album

The First Lady attends BCC’s "Vunadhaana Festival 2022"

16 November 2022

Related Articles

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް މި ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ "ވުނަދާނަ ފެސްޓިވަލް 2022" މިއަދު ފަށައިފި
16 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The 'Vunadhaana Festival 2022' dedicated for SMEs open as per administration’s pledge to promote SME development
16 November 2022, Press Release