Photo Album

First Lady attends the World Mental Health Day celebration event at MNU

10 October 2022

Related Articles

ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިންނަށް ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ފުރުޞަތުތައް އެބައޮތްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
First Lady encourages Maldivian students to pursue careers in mental health
10 October 2022, Press Release