Photo Album

The Vice President meets island council and WDC members of R. Ungoofaaru Island

09 October 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމެޓީ އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ އުނގޫފާރުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމުކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
9 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު