Photo Album

The Vice President visits R. Dhuvaafaru Island

08 October 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ މި ސަރުކާރުން އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
8 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު