Photo Album

The Vice President meets island council and WDC members of R. Maakurathu Island

08 October 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމެޓީއާ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
8 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
Vice President meets with the council and WDC of R. Maakurathu: members discuss important developmental projects in the island
08 October 2022, Press Release