Photo Album

The President inaugurates the new powerhouse in H.A. Utheemu

27 September 2022

Related Articles

ހއ. އުތީމުގެ އާ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް ޢިމާރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President inaugurates new powerhouse in H.A. Utheemu
27 September 2022, Press Release