Photo Album

President and First Lady participate in the flag hoisting ceremony held in H.A. Utheemu to commemorate National Day

27 September 2022

Related Articles

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
President and First Lady participate in flag hoisting ceremony to commemorate National Day 2022
27 September 2022, Press Release