Photo Album

The President tours “Census 2022" headquarters

13 September 2022

Related Articles

ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
President appeals for public support to gather information for Census 2022
13 September 2022, Press Release