Photo Album

The Second Day of the Third Viavathi Raajje Conference

12 September 2022

Related Articles

ކައުންސިލްތަކަކީ މިހާރަށް ވުރެ ފުދުންތެރި ކައުންސިލްތަކަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Councils should be more self-reliant to boost their performance – President
12 September 2022, Press Release
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ހުރަސްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Government agencies are now working together to overcome the challenges posed by climate change – President
12 September 2022, Press Release
ލާމަރުކަޒުކޮށް ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަކީ ޚަރަދުބޮޑު ބުރަ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނަކީ ޖަޒީރާ ތަރައްޤީގައި ރަށްރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިއުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު