Photo Album

The President inaugurates new powerhouse in M. Veyvah Island

28 August 2022

Related Articles

ވޭވަށުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި އިންޖީނުގެއާއެކު ދުރުމުސްތަޤްބަލަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި އެރަށަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
The President inaugurates new powerhouse in Veyvah Island, assures end to longstanding electricity problems
28 August 2022, Press Release