Photo Album

President meets members of Maldives Journalist Association (MJA)

31 July 2022

Related Articles

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާއި މެދު ނޫސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެމްޖޭއޭގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President Listens to Concerns of Journalists regarding the Evidence Act
31 July 2022, Press Release