Photo Album

President appoints Ambassador to Germany and Chief of Protocol

20 July 2022

Related Articles

President appoints new Ambassador to Germany and Chief of Protocol at Ministry of Foreign Affairs
20 July 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަނު ސަފީރުގެ މަޤާމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު