Photo Album

President attends the opening of the 54th Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship 2022

16 July 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 54 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022 ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
16 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President inaugurates 54th Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship 2022
16 July 2022, Press Release