Photo Album

Cabinet Meeting 28-06-2022

28 June 2022

Related Articles

ކޮމަންވެލްތު އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ މުހިންމު ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ފަހުން މި ހިނގައި ދިޔަ ކަންކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ މިއަދު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
28 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President briefs Cabinet on CHOGM 2022 success, deliberates on current affairs
28 June 2022, Press Release