Photo Album

The President attends dinner held to mark closing of “UNWTO Global Summit on Community-based Tourism”

16 June 2022

Related Articles

"ޔޫ.އެން.ޑަބުލިޔު.ޓީ.އޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމް" ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
16 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President attends a dinner with "UNWTO Global Summit on Community-based Tourism" attendees
16 June 2022, Press Release