Photo Album

The President meets council members of B. Kamadhoo Island

09 June 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކަމަދޫއަށް މީގެ ކުރިން ހަމަޖެހިފައިނެތް ގިނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާތީ ކައުންސިލުން އެކަން ފާހަގަކުރެއްވި
9 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President meets with council members of B. Kamadhoo Island: This administration pioneered most number of projects
09 June 2022, Press Release