Photo Album

The Vice President participates in the World Environment Day 2022 Bicycle rally

04 June 2022

Related Articles

‎ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށް، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތައް ހޯދައި، އެ ގޮތްތަކަށް ދިރިއުޅެން ޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The Vice President urges public support for administration’s waste management initiatives
04 June 2022, Press Release