Photo Album

The third session of the Viavathi Raajje conference

29 May 2022

Related Articles

ކައުންސިލުތަކުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
29 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President urges local councils for more substantial support to WDCs
29 May 2022, Press Release