Photo Album

The President and First Lady attend the closing ceremony of ‘Majeedi Run’

17 May 2022

Related Articles

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 95 އަހަރު ފުރޭ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ "މަޖީދީ ރަން" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
17 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President and First Lady attend the closing of "Majeedi Run"
17 May 2022, Press Release