Photo Album

President Solih tours the Maldivian pavilion with the Prime Minister and Minister of Defence of the UAE and Ruler of Dubai at Dubai Expo 2020

25 October 2021

Related Articles

President Solih tours the Maldivian pavilion with the Prime Minister and Minister of Defence of the UAE and Ruler of Dubai at Dubai Expo 2020
25 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫ.އޭ.އީގެ ބޮޑުވަޒީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާއާ އެކު ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020ގެ ރާއްޖޭގެ ޕެވިލިއަން ބައްލަވާލައްވައިފި
25 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު