Photo Album

President meets President of Guyana at UNGA 76

23 September 2021

Related Articles

President meets Guyanese President on the sidelines of UNGA 76
23 September 2021, Press Release
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ގަޔާނާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު