Photo Album

President inaugurates new job centre at Alifushi Island of North Maalhosmadulu Atoll

08 September 2021

Related Articles

ވަޒީފާބޭނުންވެގެން ޖޮބްސެންޓަރުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮއްވައި އެ މީހަކަށް ވަޒީފާނުދީ އެފަދަ ވަޒީފާއަކަށް ބޭރު މީހަކު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު މުސްތަޤްބަލުގައި ސަރުކާރަކުން ނުދޭނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President says Alifushi Job Centre the first in nationwide campaign to connect job-seekers with employers
08 September 2021, Press Release