Photo Album

President meets with entrepreneurs and the fisher community in Thimarafushi Island

17 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިމަރަފުށީ މަސްވެރިންނާ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets fishers and business owners from Thimarafushi Island
17 August 2021, Press Release