Photo Album

President attends the special assembly held in Rehendhi School to begin the new academic year

10 August 2021

Related Articles

ރާއްޖެއަށް މިހާރު މިވަނީ އައު ޢާންމު ޙާލަތަށް އާދެވިފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޮވިޑަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުވާންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
The Maldives has reached a new normal; President Solih emphasises the importance of remaining vigilant against Covid-19 virus
10 August 2021, Press Release