Photo Album

President and First Lady visit some institutions and landmarks in Kumundhoo Island

17 July 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހދ. ކުމުންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށާއި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާ ލައްވައިފި
17 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
President and First Lady tour sites in Kumundhoo Island in South Thiladhunmathi Atoll
17 July 2021, Press Release