Photo Album

The Vice President votes at the Local Council Election 2020

10 April 2021

Related Articles

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވޯޓް ލައްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު
Vice President Faisal Naseem votes in the Local Council and Women's Development Committees Election 2020
10 April 2021, Press Release