Photo Album

President unveils Dhivehi translation of “Tarikh Islam Diba Mahal”

01 April 2021

Related Articles

ތާރީޚު ދިރާސާކުރުމަކީ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ޤައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު
President urges students to study and research Maldives’ rich history
01 April 2021, Press Release