Photo Album

Vice President Attends Police Oath Taking Ceremony

27 March 2021

Related Articles

ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން، ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިންސާފުވެރިވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވައިލައްވައިފި
27 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު
Vice President urges police officers to be fair and impartial while performing duties
27 March 2021, Press Release