Photo Album

Meeting regarding Youth Skill Development Centre in Laamu Kalhaidhoo Island

17 February 2021

Related Articles

ލ. ކަޅައިދޫގައި ބިނާކުރާ ތަޢުލީމާ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
17 ފެބުރުވަރީ 2021, ޚަބަރު
President discusses Kalhaidhoo Youth Skills Development Centre project with relevant authorities
17 February 2021, Press Release