Photo Album

Function held to inaugurate Community Rehabilitation Services in Gaafu Alifu Atoll

28 December 2020

Related Articles

ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭނީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު އިޚުލާސްތެރިކަން އިސްކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Sincerity and goodwill will lead to auspicious outcomes, says Vice President
28 December 2020, Press Release