Photo Album

Vice President meets members of the Civil Service Commission

09 December 2020

Related Articles

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President holds Discussions on Addressing Issues Faced by the Civil Service
09 December 2020, Press Release