Photo Album

Cabinet Meeting 10/03/2019

10 March 2020

Related Articles

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ޤައުމުގެ މިހާރު ޙާލަތާބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
The Cabinet holds an extensive discussion on the latest updates and measures taken in regards to COVID-19
10 March 2020, Press Release